کمترین: 
5983
بیشترین: 
6468
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6021
زمان: 
5/16 21:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 16 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 16 مرداد 1397 , 6021 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":6443},{"date":"1397/05/16 10:50","price":6445},{"date":"1397/05/16 11:20","price":6447},{"date":"1397/05/16 11:30","price":6448},{"date":"1397/05/16 11:40","price":6350},{"date":"1397/05/16 13:00","price":6439},{"date":"1397/05/16 13:10","price":5983},{"date":"1397/05/16 13:30","price":6431},{"date":"1397/05/16 13:50","price":6466},{"date":"1397/05/16 14:00","price":6359},{"date":"1397/05/16 14:20","price":6339},{"date":"1397/05/16 14:30","price":6371},{"date":"1397/05/16 14:50","price":6468},{"date":"1397/05/16 15:00","price":6428},{"date":"1397/05/16 15:10","price":6401},{"date":"1397/05/16 15:30","price":6333},{"date":"1397/05/16 15:50","price":6450},{"date":"1397/05/16 16:00","price":6421},{"date":"1397/05/16 16:20","price":6367},{"date":"1397/05/16 16:30","price":6346},{"date":"1397/05/16 16:50","price":6242},{"date":"1397/05/16 17:00","price":6253},{"date":"1397/05/16 17:20","price":6362},{"date":"1397/05/16 17:30","price":6352},{"date":"1397/05/16 17:50","price":6294},{"date":"1397/05/16 18:00","price":6177},{"date":"1397/05/16 18:20","price":6276},{"date":"1397/05/16 18:30","price":6236},{"date":"1397/05/16 18:50","price":6282},{"date":"1397/05/16 19:00","price":6238},{"date":"1397/05/16 19:20","price":6222},{"date":"1397/05/16 19:30","price":6246},{"date":"1397/05/16 19:50","price":6174},{"date":"1397/05/16 20:00","price":6027},{"date":"1397/05/16 20:10","price":6015},{"date":"1397/05/16 20:20","price":6002},{"date":"1397/05/16 20:50","price":6013},{"date":"1397/05/16 21:00","price":6027},{"date":"1397/05/16 21:10","price":6040},{"date":"1397/05/16 21:30","price":6021}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399