کمترین: 
6819
بیشترین: 
7389
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6861
زمان: 
5/16 21:30
قیمت دلار کانادا امروز 16 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 16 مرداد 1397 , 6861 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":7371},{"date":"1397/05/16 10:50","price":7372},{"date":"1397/05/16 11:00","price":7371},{"date":"1397/05/16 11:20","price":7379},{"date":"1397/05/16 11:30","price":7375},{"date":"1397/05/16 11:40","price":7259},{"date":"1397/05/16 13:00","price":7356},{"date":"1397/05/16 13:10","price":6819},{"date":"1397/05/16 13:30","price":7175},{"date":"1397/05/16 13:50","price":7366},{"date":"1397/05/16 14:00","price":7264},{"date":"1397/05/16 14:20","price":7241},{"date":"1397/05/16 14:30","price":7277},{"date":"1397/05/16 14:50","price":7389},{"date":"1397/05/16 15:00","price":7344},{"date":"1397/05/16 15:10","price":7312},{"date":"1397/05/16 15:30","price":7235},{"date":"1397/05/16 15:50","price":7368},{"date":"1397/05/16 16:00","price":7334},{"date":"1397/05/16 16:20","price":7273},{"date":"1397/05/16 16:30","price":7248},{"date":"1397/05/16 16:50","price":7130},{"date":"1397/05/16 17:00","price":7143},{"date":"1397/05/16 17:20","price":7267},{"date":"1397/05/16 17:30","price":7257},{"date":"1397/05/16 17:50","price":7193},{"date":"1397/05/16 18:00","price":7056},{"date":"1397/05/16 18:20","price":7170},{"date":"1397/05/16 18:30","price":7124},{"date":"1397/05/16 18:50","price":7175},{"date":"1397/05/16 19:00","price":7126},{"date":"1397/05/16 19:20","price":7107},{"date":"1397/05/16 19:30","price":7135},{"date":"1397/05/16 19:50","price":7053},{"date":"1397/05/16 20:00","price":6887},{"date":"1397/05/16 20:10","price":6871},{"date":"1397/05/16 20:20","price":6840},{"date":"1397/05/16 20:50","price":6854},{"date":"1397/05/16 21:00","price":6866},{"date":"1397/05/16 21:10","price":6883},{"date":"1397/05/16 21:30","price":6861}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398