کمترین: 
739
بیشترین: 
862
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
804
زمان: 
5/16 21:30
قیمت ین ژاپن امروز 16 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 16 مرداد 1397 , 804 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":859},{"date":"1397/05/16 11:20","price":860},{"date":"1397/05/16 11:40","price":739},{"date":"1397/05/16 12:30","price":740},{"date":"1397/05/16 13:00","price":858},{"date":"1397/05/16 13:10","price":793},{"date":"1397/05/16 13:30","price":837},{"date":"1397/05/16 13:50","price":860},{"date":"1397/05/16 14:00","price":847},{"date":"1397/05/16 14:20","price":845},{"date":"1397/05/16 14:30","price":849},{"date":"1397/05/16 14:50","price":862},{"date":"1397/05/16 15:00","price":856},{"date":"1397/05/16 15:10","price":853},{"date":"1397/05/16 15:30","price":844},{"date":"1397/05/16 15:50","price":860},{"date":"1397/05/16 16:00","price":855},{"date":"1397/05/16 16:20","price":848},{"date":"1397/05/16 16:30","price":845},{"date":"1397/05/16 16:50","price":832},{"date":"1397/05/16 17:00","price":833},{"date":"1397/05/16 17:20","price":848},{"date":"1397/05/16 17:30","price":846},{"date":"1397/05/16 17:50","price":839},{"date":"1397/05/16 18:00","price":823},{"date":"1397/05/16 18:20","price":836},{"date":"1397/05/16 18:30","price":831},{"date":"1397/05/16 18:50","price":837},{"date":"1397/05/16 19:00","price":831},{"date":"1397/05/16 19:20","price":829},{"date":"1397/05/16 19:30","price":832},{"date":"1397/05/16 19:50","price":823},{"date":"1397/05/16 20:00","price":803},{"date":"1397/05/16 20:10","price":801},{"date":"1397/05/16 20:50","price":802},{"date":"1397/05/16 21:00","price":804},{"date":"1397/05/16 21:10","price":806},{"date":"1397/05/16 21:30","price":804}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398