کمترین: 
1295
بیشترین: 
1403
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1307
زمان: 
5/16 21:30
قیمت یوان چین امروز 16 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 16 مرداد 1397 , 1307 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":1396},{"date":"1397/05/16 10:50","price":1397},{"date":"1397/05/16 11:20","price":1396},{"date":"1397/05/16 11:40","price":1376},{"date":"1397/05/16 13:00","price":1397},{"date":"1397/05/16 13:10","price":1295},{"date":"1397/05/16 13:30","price":1362},{"date":"1397/05/16 13:50","price":1398},{"date":"1397/05/16 14:00","price":1379},{"date":"1397/05/16 14:20","price":1375},{"date":"1397/05/16 14:30","price":1382},{"date":"1397/05/16 14:50","price":1403},{"date":"1397/05/16 15:00","price":1394},{"date":"1397/05/16 15:10","price":1388},{"date":"1397/05/16 15:30","price":1374},{"date":"1397/05/16 15:50","price":1399},{"date":"1397/05/16 16:00","price":1392},{"date":"1397/05/16 16:20","price":1381},{"date":"1397/05/16 16:30","price":1376},{"date":"1397/05/16 16:50","price":1354},{"date":"1397/05/16 17:00","price":1356},{"date":"1397/05/16 17:20","price":1380},{"date":"1397/05/16 17:30","price":1378},{"date":"1397/05/16 17:50","price":1366},{"date":"1397/05/16 18:00","price":1340},{"date":"1397/05/16 18:20","price":1361},{"date":"1397/05/16 18:30","price":1352},{"date":"1397/05/16 18:50","price":1362},{"date":"1397/05/16 19:00","price":1353},{"date":"1397/05/16 19:20","price":1349},{"date":"1397/05/16 19:30","price":1355},{"date":"1397/05/16 19:50","price":1339},{"date":"1397/05/16 20:00","price":1307},{"date":"1397/05/16 20:10","price":1304},{"date":"1397/05/16 20:20","price":1302},{"date":"1397/05/16 20:50","price":1306},{"date":"1397/05/16 21:00","price":1308},{"date":"1397/05/16 21:10","price":1311},{"date":"1397/05/16 21:30","price":1307}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398