کمترین: 
1584
بیشترین: 
1828
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1712
زمان: 
5/16 21:30
قیمت لیر ترکیه امروز 16 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 1712 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":1820},{"date":"1397/05/16 10:50","price":1818},{"date":"1397/05/16 11:20","price":1789},{"date":"1397/05/16 11:30","price":1822},{"date":"1397/05/16 11:40","price":1757},{"date":"1397/05/16 12:30","price":1584},{"date":"1397/05/16 12:50","price":1751},{"date":"1397/05/16 13:00","price":1771},{"date":"1397/05/16 13:30","price":1780},{"date":"1397/05/16 13:50","price":1786},{"date":"1397/05/16 14:00","price":1803},{"date":"1397/05/16 14:20","price":1797},{"date":"1397/05/16 14:30","price":1806},{"date":"1397/05/16 14:50","price":1828},{"date":"1397/05/16 15:00","price":1822},{"date":"1397/05/16 15:10","price":1807},{"date":"1397/05/16 15:30","price":1795},{"date":"1397/05/16 15:50","price":1826},{"date":"1397/05/16 16:00","price":1820},{"date":"1397/05/16 16:20","price":1802},{"date":"1397/05/16 16:30","price":1799},{"date":"1397/05/16 16:50","price":1775},{"date":"1397/05/16 17:00","price":1798},{"date":"1397/05/16 17:20","price":1805},{"date":"1397/05/16 17:30","price":1798},{"date":"1397/05/16 17:50","price":1781},{"date":"1397/05/16 18:00","price":1756},{"date":"1397/05/16 18:20","price":1768},{"date":"1397/05/16 18:30","price":1773},{"date":"1397/05/16 18:50","price":1781},{"date":"1397/05/16 19:00","price":1768},{"date":"1397/05/16 19:20","price":1764},{"date":"1397/05/16 19:30","price":1771},{"date":"1397/05/16 19:50","price":1731},{"date":"1397/05/16 20:00","price":1722},{"date":"1397/05/16 20:10","price":1705},{"date":"1397/05/16 20:20","price":1693},{"date":"1397/05/16 20:50","price":1694},{"date":"1397/05/16 21:00","price":1702},{"date":"1397/05/16 21:30","price":1712}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399