کمترین: 
2410
بیشترین: 
2611
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2432
زمان: 
5/16 21:30
قیمت درهم امارات امروز 16 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 2432 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":2607},{"date":"1397/05/16 10:50","price":2609},{"date":"1397/05/16 11:00","price":2608},{"date":"1397/05/16 11:20","price":2609},{"date":"1397/05/16 11:30","price":2610},{"date":"1397/05/16 11:40","price":2566},{"date":"1397/05/16 13:00","price":2600},{"date":"1397/05/16 13:10","price":2410},{"date":"1397/05/16 13:30","price":2535},{"date":"1397/05/16 13:50","price":2603},{"date":"1397/05/16 14:00","price":2567},{"date":"1397/05/16 14:20","price":2559},{"date":"1397/05/16 14:30","price":2572},{"date":"1397/05/16 14:50","price":2611},{"date":"1397/05/16 15:00","price":2595},{"date":"1397/05/16 15:10","price":2584},{"date":"1397/05/16 15:30","price":2557},{"date":"1397/05/16 15:50","price":2604},{"date":"1397/05/16 16:00","price":2592},{"date":"1397/05/16 16:20","price":2570},{"date":"1397/05/16 16:30","price":2562},{"date":"1397/05/16 16:50","price":2520},{"date":"1397/05/16 17:00","price":2525},{"date":"1397/05/16 17:20","price":2568},{"date":"1397/05/16 17:30","price":2565},{"date":"1397/05/16 17:50","price":2542},{"date":"1397/05/16 18:00","price":2494},{"date":"1397/05/16 18:20","price":2534},{"date":"1397/05/16 18:30","price":2518},{"date":"1397/05/16 18:50","price":2536},{"date":"1397/05/16 19:00","price":2519},{"date":"1397/05/16 19:20","price":2512},{"date":"1397/05/16 19:30","price":2522},{"date":"1397/05/16 19:50","price":2493},{"date":"1397/05/16 20:00","price":2434},{"date":"1397/05/16 20:10","price":2428},{"date":"1397/05/16 20:20","price":2424},{"date":"1397/05/16 20:50","price":2428},{"date":"1397/05/16 21:00","price":2434},{"date":"1397/05/16 21:10","price":2439},{"date":"1397/05/16 21:30","price":2432}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398