کمترین: 
1207.4
بیشترین: 
1215.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1209.64
زمان: 
5/16 23:30
قیمت اونس طلا امروز 16 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 16 مرداد 1397 , 1209.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 01:30","price":1207.40},{"date":"1397/05/16 02:00","price":1207.41},{"date":"1397/05/16 04:30","price":1208.59},{"date":"1397/05/16 05:00","price":1208.78},{"date":"1397/05/16 05:30","price":1208.53},{"date":"1397/05/16 06:00","price":1209.51},{"date":"1397/05/16 06:30","price":1208.85},{"date":"1397/05/16 07:00","price":1209.40},{"date":"1397/05/16 07:30","price":1209.89},{"date":"1397/05/16 08:00","price":1209.93},{"date":"1397/05/16 08:30","price":1209.74},{"date":"1397/05/16 09:00","price":1209.85},{"date":"1397/05/16 09:30","price":1210.93},{"date":"1397/05/16 10:00","price":1210.45},{"date":"1397/05/16 10:30","price":1209.72},{"date":"1397/05/16 11:00","price":1211.60},{"date":"1397/05/16 11:30","price":1212.59},{"date":"1397/05/16 12:00","price":1213.10},{"date":"1397/05/16 12:30","price":1210.83},{"date":"1397/05/16 13:00","price":1211.86},{"date":"1397/05/16 13:30","price":1213.42},{"date":"1397/05/16 14:00","price":1214.02},{"date":"1397/05/16 14:30","price":1215.49},{"date":"1397/05/16 15:00","price":1215.90},{"date":"1397/05/16 15:30","price":1214.91},{"date":"1397/05/16 16:00","price":1214.35},{"date":"1397/05/16 16:30","price":1214.26},{"date":"1397/05/16 17:00","price":1213.89},{"date":"1397/05/16 17:30","price":1213.71},{"date":"1397/05/16 18:00","price":1212.81},{"date":"1397/05/16 18:30","price":1211.67},{"date":"1397/05/16 19:00","price":1211.55},{"date":"1397/05/16 19:30","price":1211.42},{"date":"1397/05/16 20:00","price":1211.64},{"date":"1397/05/16 20:30","price":1212.88},{"date":"1397/05/16 21:00","price":1212.12},{"date":"1397/05/16 21:30","price":1212.02},{"date":"1397/05/16 22:00","price":1210.65},{"date":"1397/05/16 22:30","price":1210.01},{"date":"1397/05/16 23:00","price":1208.88},{"date":"1397/05/16 23:30","price":1209.64}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398