کمترین: 
2.854
بیشترین: 
2.898
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.898
زمان: 
5/16 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 16 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 2.898 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 01:08","price":2.854},{"date":"1397/05/16 02:08","price":2.861},{"date":"1397/05/16 03:08","price":2.857},{"date":"1397/05/16 04:08","price":2.861},{"date":"1397/05/16 04:32","price":2.86},{"date":"1397/05/16 05:08","price":2.861},{"date":"1397/05/16 06:08","price":2.865},{"date":"1397/05/16 07:08","price":2.868},{"date":"1397/05/16 08:08","price":2.867},{"date":"1397/05/16 09:08","price":2.864},{"date":"1397/05/16 10:08","price":2.861},{"date":"1397/05/16 11:32","price":2.867},{"date":"1397/05/16 13:08","price":2.865},{"date":"1397/05/16 14:08","price":2.868},{"date":"1397/05/16 15:08","price":2.865},{"date":"1397/05/16 16:08","price":2.868},{"date":"1397/05/16 17:08","price":2.869},{"date":"1397/05/16 18:08","price":2.88},{"date":"1397/05/16 19:08","price":2.89},{"date":"1397/05/16 21:08","price":2.893},{"date":"1397/05/16 22:08","price":2.892},{"date":"1397/05/16 23:08","price":2.898}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398