کمترین: 
2.0595
بیشترین: 
2.1005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1005
زمان: 
5/16 23:08
قیمت بنزین امروز 16 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 16 مرداد 1397 , 2.1005 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 00:08","price":2.0636},{"date":"1397/05/16 01:08","price":2.0615},{"date":"1397/05/16 02:08","price":2.062},{"date":"1397/05/16 03:08","price":2.0635},{"date":"1397/05/16 04:08","price":2.0615},{"date":"1397/05/16 04:32","price":2.0595},{"date":"1397/05/16 05:08","price":2.061},{"date":"1397/05/16 06:08","price":2.0633},{"date":"1397/05/16 07:08","price":2.0685},{"date":"1397/05/16 08:08","price":2.0695},{"date":"1397/05/16 10:08","price":2.0675},{"date":"1397/05/16 11:32","price":2.0725},{"date":"1397/05/16 13:08","price":2.078},{"date":"1397/05/16 14:08","price":2.0846},{"date":"1397/05/16 15:08","price":2.0977},{"date":"1397/05/16 16:08","price":2.0962},{"date":"1397/05/16 17:08","price":2.0955},{"date":"1397/05/16 18:08","price":2.092},{"date":"1397/05/16 19:08","price":2.0935},{"date":"1397/05/16 20:08","price":2.088},{"date":"1397/05/16 21:08","price":2.0915},{"date":"1397/05/16 22:08","price":2.0982},{"date":"1397/05/16 23:08","price":2.1005}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398