کمترین: 
653
بیشترین: 
663.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
662
زمان: 
5/16 23:08
قیمت گازوئیل امروز 16 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 662 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 00:08","price":653.38},{"date":"1397/05/16 01:08","price":653},{"date":"1397/05/16 05:08","price":653.13},{"date":"1397/05/16 06:08","price":653.88},{"date":"1397/05/16 07:08","price":655.38},{"date":"1397/05/16 08:08","price":655.13},{"date":"1397/05/16 10:08","price":654.88},{"date":"1397/05/16 11:32","price":656.88},{"date":"1397/05/16 13:08","price":657.63},{"date":"1397/05/16 14:08","price":658.88},{"date":"1397/05/16 15:08","price":663.13},{"date":"1397/05/16 16:08","price":663.38},{"date":"1397/05/16 17:08","price":663.5},{"date":"1397/05/16 18:08","price":662.38},{"date":"1397/05/16 20:08","price":660.63},{"date":"1397/05/16 21:08","price":659.63},{"date":"1397/05/16 22:08","price":660.5},{"date":"1397/05/16 23:08","price":662}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398