کمترین: 
2.1378
بیشترین: 
2.1741
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1708
زمان: 
5/16 23:08
قیمت نفت کوره امروز 16 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 2.1708 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 00:08","price":2.1392},{"date":"1397/05/16 01:08","price":2.138},{"date":"1397/05/16 02:08","price":2.1382},{"date":"1397/05/16 03:08","price":2.1387},{"date":"1397/05/16 04:08","price":2.139},{"date":"1397/05/16 04:32","price":2.1378},{"date":"1397/05/16 05:08","price":2.1387},{"date":"1397/05/16 06:08","price":2.1409},{"date":"1397/05/16 07:08","price":2.1446},{"date":"1397/05/16 08:08","price":2.1444},{"date":"1397/05/16 09:08","price":2.1454},{"date":"1397/05/16 10:08","price":2.1441},{"date":"1397/05/16 11:32","price":2.1517},{"date":"1397/05/16 13:08","price":2.1577},{"date":"1397/05/16 14:08","price":2.1578},{"date":"1397/05/16 15:08","price":2.1709},{"date":"1397/05/16 16:08","price":2.1722},{"date":"1397/05/16 17:08","price":2.1741},{"date":"1397/05/16 18:08","price":2.1706},{"date":"1397/05/16 19:08","price":2.1711},{"date":"1397/05/16 20:08","price":2.1654},{"date":"1397/05/16 21:08","price":2.1619},{"date":"1397/05/16 22:08","price":2.1652},{"date":"1397/05/16 23:08","price":2.1708}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1399