کمترین: 
73.61
بیشترین: 
74.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.7
زمان: 
5/16 23:08
قیمت نفت برنت امروز 16 مرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 74.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 00:08","price":73.67},{"date":"1397/05/16 01:08","price":73.64},{"date":"1397/05/16 05:08","price":73.61},{"date":"1397/05/16 06:08","price":73.73},{"date":"1397/05/16 07:08","price":73.96},{"date":"1397/05/16 08:08","price":74},{"date":"1397/05/16 10:08","price":73.95},{"date":"1397/05/16 11:32","price":74.11},{"date":"1397/05/16 13:08","price":74.14},{"date":"1397/05/16 14:08","price":74.25},{"date":"1397/05/16 15:08","price":74.72},{"date":"1397/05/16 16:08","price":74.78},{"date":"1397/05/16 17:08","price":74.86},{"date":"1397/05/16 18:08","price":74.64},{"date":"1397/05/16 19:08","price":74.67},{"date":"1397/05/16 20:08","price":74.48},{"date":"1397/05/16 21:08","price":74.41},{"date":"1397/05/16 22:08","price":74.56},{"date":"1397/05/16 23:08","price":74.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399