کمترین: 
68.83
بیشترین: 
69.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.31
زمان: 
5/16 23:08
قیمت نفت سبک امروز 16 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 69.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 00:08","price":68.83},{"date":"1397/05/16 01:08","price":68.85},{"date":"1397/05/16 02:08","price":68.91},{"date":"1397/05/16 03:08","price":68.94},{"date":"1397/05/16 04:08","price":68.91},{"date":"1397/05/16 04:32","price":68.86},{"date":"1397/05/16 05:08","price":68.85},{"date":"1397/05/16 06:08","price":68.94},{"date":"1397/05/16 07:08","price":69.04},{"date":"1397/05/16 08:08","price":69.07},{"date":"1397/05/16 10:08","price":69.05},{"date":"1397/05/16 11:32","price":69.22},{"date":"1397/05/16 14:08","price":69.33},{"date":"1397/05/16 15:08","price":69.64},{"date":"1397/05/16 16:08","price":69.7},{"date":"1397/05/16 17:08","price":69.75},{"date":"1397/05/16 18:08","price":69.56},{"date":"1397/05/16 20:08","price":69.27},{"date":"1397/05/16 21:08","price":69.3},{"date":"1397/05/16 22:08","price":69.22},{"date":"1397/05/16 23:08","price":69.31}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398