کمترین: 
72.07
بیشترین: 
72.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.07
زمان: 
5/15 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 15 مرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 72.07 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 18:08","price":72.07}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398