کمترین: 
279
بیشترین: 
296
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
287
زمان: 
5/15 21:00
قیمت بات تایلند امروز 15 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 15 مرداد 1397 , 287 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 12:00","price":296},{"date":"1397/05/15 12:10","price":290},{"date":"1397/05/15 12:30","price":293},{"date":"1397/05/15 12:50","price":287},{"date":"1397/05/15 13:00","price":286},{"date":"1397/05/15 13:10","price":288},{"date":"1397/05/15 13:20","price":287},{"date":"1397/05/15 13:40","price":282},{"date":"1397/05/15 14:10","price":283},{"date":"1397/05/15 14:20","price":279},{"date":"1397/05/15 14:40","price":290},{"date":"1397/05/15 15:00","price":285},{"date":"1397/05/15 15:20","price":288},{"date":"1397/05/15 15:30","price":285},{"date":"1397/05/15 15:50","price":281},{"date":"1397/05/15 16:00","price":280},{"date":"1397/05/15 16:10","price":282},{"date":"1397/05/15 16:30","price":286},{"date":"1397/05/15 17:20","price":285},{"date":"1397/05/15 17:50","price":283},{"date":"1397/05/15 18:00","price":288},{"date":"1397/05/15 18:20","price":289},{"date":"1397/05/15 18:30","price":288},{"date":"1397/05/15 18:50","price":290},{"date":"1397/05/15 19:00","price":291},{"date":"1397/05/15 19:20","price":292},{"date":"1397/05/15 19:30","price":288},{"date":"1397/05/15 19:50","price":289},{"date":"1397/05/15 20:00","price":288},{"date":"1397/05/15 20:20","price":286},{"date":"1397/05/15 20:50","price":288},{"date":"1397/05/15 21:00","price":287}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398