کمترین: 
128
بیشترین: 
136
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
132
زمان: 
5/15 20:50
قیمت افغانی امروز 15 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 132 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 12:00","price":136},{"date":"1397/05/15 12:10","price":131},{"date":"1397/05/15 12:30","price":134},{"date":"1397/05/15 12:50","price":133},{"date":"1397/05/15 13:00","price":131},{"date":"1397/05/15 13:20","price":132},{"date":"1397/05/15 13:40","price":129},{"date":"1397/05/15 14:20","price":128},{"date":"1397/05/15 14:40","price":129},{"date":"1397/05/15 15:00","price":131},{"date":"1397/05/15 15:20","price":132},{"date":"1397/05/15 15:30","price":131},{"date":"1397/05/15 15:50","price":130},{"date":"1397/05/15 16:00","price":129},{"date":"1397/05/15 16:30","price":132},{"date":"1397/05/15 17:00","price":131},{"date":"1397/05/15 17:50","price":130},{"date":"1397/05/15 18:00","price":132},{"date":"1397/05/15 18:20","price":133},{"date":"1397/05/15 18:30","price":132},{"date":"1397/05/15 18:50","price":133},{"date":"1397/05/15 19:00","price":134},{"date":"1397/05/15 19:30","price":132},{"date":"1397/05/15 19:50","price":133},{"date":"1397/05/15 20:00","price":132},{"date":"1397/05/15 20:30","price":131},{"date":"1397/05/15 20:50","price":132}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398