کمترین: 
5438
بیشترین: 
5764
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5606
زمان: 
5/15 21:30
قیمت منات آذربایجان امروز 15 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 15 مرداد 1397 , 5606 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":5733},{"date":"1397/05/15 10:30","price":5736},{"date":"1397/05/15 10:50","price":5738},{"date":"1397/05/15 11:00","price":5736},{"date":"1397/05/15 11:10","price":5742},{"date":"1397/05/15 12:00","price":5764},{"date":"1397/05/15 12:10","price":5652},{"date":"1397/05/15 12:30","price":5708},{"date":"1397/05/15 12:50","price":5585},{"date":"1397/05/15 13:00","price":5560},{"date":"1397/05/15 13:10","price":5608},{"date":"1397/05/15 13:20","price":5591},{"date":"1397/05/15 13:40","price":5495},{"date":"1397/05/15 13:50","price":5496},{"date":"1397/05/15 14:10","price":5498},{"date":"1397/05/15 14:20","price":5438},{"date":"1397/05/15 14:40","price":5649},{"date":"1397/05/15 15:00","price":5550},{"date":"1397/05/15 15:20","price":5630},{"date":"1397/05/15 15:30","price":5567},{"date":"1397/05/15 15:50","price":5490},{"date":"1397/05/15 16:00","price":5472},{"date":"1397/05/15 16:10","price":5508},{"date":"1397/05/15 16:30","price":5591},{"date":"1397/05/15 17:00","price":5583},{"date":"1397/05/15 17:20","price":5570},{"date":"1397/05/15 17:30","price":5564},{"date":"1397/05/15 17:50","price":5529},{"date":"1397/05/15 18:00","price":5618},{"date":"1397/05/15 18:20","price":5649},{"date":"1397/05/15 18:30","price":5630},{"date":"1397/05/15 18:50","price":5670},{"date":"1397/05/15 19:00","price":5680},{"date":"1397/05/15 19:20","price":5695},{"date":"1397/05/15 19:30","price":5614},{"date":"1397/05/15 19:50","price":5647},{"date":"1397/05/15 20:00","price":5614},{"date":"1397/05/15 20:20","price":5581},{"date":"1397/05/15 20:30","price":5580},{"date":"1397/05/15 20:50","price":5614},{"date":"1397/05/15 21:00","price":5599},{"date":"1397/05/15 21:20","price":5601},{"date":"1397/05/15 21:30","price":5606}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398