کمترین: 
6803
بیشترین: 
7232
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7008
زمان: 
5/15 21:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 15 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 15 مرداد 1397 , 7008 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":7171},{"date":"1397/05/15 10:30","price":7172},{"date":"1397/05/15 10:50","price":7175},{"date":"1397/05/15 11:10","price":7183},{"date":"1397/05/15 11:20","price":7186},{"date":"1397/05/15 12:00","price":7232},{"date":"1397/05/15 12:10","price":6996},{"date":"1397/05/15 12:30","price":7140},{"date":"1397/05/15 12:50","price":7066},{"date":"1397/05/15 13:00","price":6926},{"date":"1397/05/15 13:10","price":6975},{"date":"1397/05/15 13:20","price":6997},{"date":"1397/05/15 13:40","price":6885},{"date":"1397/05/15 13:50","price":6856},{"date":"1397/05/15 14:10","price":6871},{"date":"1397/05/15 14:20","price":6803},{"date":"1397/05/15 14:40","price":6866},{"date":"1397/05/15 15:00","price":6932},{"date":"1397/05/15 15:20","price":7045},{"date":"1397/05/15 15:30","price":6962},{"date":"1397/05/15 15:50","price":6903},{"date":"1397/05/15 16:00","price":6822},{"date":"1397/05/15 16:10","price":6883},{"date":"1397/05/15 16:30","price":7025},{"date":"1397/05/15 17:00","price":6975},{"date":"1397/05/15 17:20","price":6955},{"date":"1397/05/15 17:30","price":6951},{"date":"1397/05/15 17:50","price":6908},{"date":"1397/05/15 18:00","price":6990},{"date":"1397/05/15 18:20","price":7081},{"date":"1397/05/15 18:30","price":7040},{"date":"1397/05/15 18:50","price":7084},{"date":"1397/05/15 19:00","price":7106},{"date":"1397/05/15 19:20","price":7142},{"date":"1397/05/15 19:30","price":7027},{"date":"1397/05/15 19:50","price":7060},{"date":"1397/05/15 20:00","price":7018},{"date":"1397/05/15 20:20","price":7016},{"date":"1397/05/15 20:30","price":6976},{"date":"1397/05/15 20:50","price":7022},{"date":"1397/05/15 21:20","price":7001},{"date":"1397/05/15 21:30","price":7008}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398