کمترین: 
1127
بیشترین: 
1198
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1162
زمان: 
5/15 21:30
قیمت کرون نروژ امروز 15 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 1162 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":1188},{"date":"1397/05/15 11:10","price":1190},{"date":"1397/05/15 12:00","price":1198},{"date":"1397/05/15 12:10","price":1159},{"date":"1397/05/15 12:30","price":1182},{"date":"1397/05/15 12:50","price":1170},{"date":"1397/05/15 13:00","price":1147},{"date":"1397/05/15 13:10","price":1155},{"date":"1397/05/15 13:20","price":1159},{"date":"1397/05/15 13:40","price":1140},{"date":"1397/05/15 13:50","price":1135},{"date":"1397/05/15 14:10","price":1138},{"date":"1397/05/15 14:20","price":1127},{"date":"1397/05/15 14:40","price":1137},{"date":"1397/05/15 15:00","price":1146},{"date":"1397/05/15 15:20","price":1166},{"date":"1397/05/15 15:30","price":1153},{"date":"1397/05/15 15:50","price":1144},{"date":"1397/05/15 16:00","price":1130},{"date":"1397/05/15 16:10","price":1140},{"date":"1397/05/15 16:30","price":1164},{"date":"1397/05/15 17:00","price":1156},{"date":"1397/05/15 17:20","price":1152},{"date":"1397/05/15 17:50","price":1145},{"date":"1397/05/15 18:00","price":1162},{"date":"1397/05/15 18:20","price":1173},{"date":"1397/05/15 18:30","price":1167},{"date":"1397/05/15 18:50","price":1174},{"date":"1397/05/15 19:00","price":1179},{"date":"1397/05/15 19:20","price":1185},{"date":"1397/05/15 19:30","price":1166},{"date":"1397/05/15 19:50","price":1171},{"date":"1397/05/15 20:00","price":1164},{"date":"1397/05/15 20:30","price":1157},{"date":"1397/05/15 20:50","price":1164},{"date":"1397/05/15 21:20","price":1161},{"date":"1397/05/15 21:30","price":1162}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398