کمترین: 
1443
بیشترین: 
1534
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1486
زمان: 
5/15 21:30
قیمت کرون دانمارک امروز 15 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 1486 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":1521},{"date":"1397/05/15 10:50","price":1522},{"date":"1397/05/15 11:10","price":1523},{"date":"1397/05/15 12:00","price":1534},{"date":"1397/05/15 12:10","price":1496},{"date":"1397/05/15 12:30","price":1514},{"date":"1397/05/15 12:50","price":1501},{"date":"1397/05/15 13:00","price":1469},{"date":"1397/05/15 13:10","price":1475},{"date":"1397/05/15 13:20","price":1486},{"date":"1397/05/15 13:40","price":1460},{"date":"1397/05/15 13:50","price":1454},{"date":"1397/05/15 14:10","price":1457},{"date":"1397/05/15 14:20","price":1443},{"date":"1397/05/15 14:40","price":1456},{"date":"1397/05/15 15:00","price":1487},{"date":"1397/05/15 15:20","price":1493},{"date":"1397/05/15 15:30","price":1474},{"date":"1397/05/15 15:50","price":1463},{"date":"1397/05/15 16:00","price":1444},{"date":"1397/05/15 16:10","price":1458},{"date":"1397/05/15 16:30","price":1488},{"date":"1397/05/15 17:00","price":1478},{"date":"1397/05/15 17:20","price":1474},{"date":"1397/05/15 17:50","price":1464},{"date":"1397/05/15 18:00","price":1482},{"date":"1397/05/15 18:20","price":1502},{"date":"1397/05/15 18:30","price":1493},{"date":"1397/05/15 18:50","price":1502},{"date":"1397/05/15 19:00","price":1506},{"date":"1397/05/15 19:20","price":1515},{"date":"1397/05/15 19:30","price":1491},{"date":"1397/05/15 19:50","price":1498},{"date":"1397/05/15 20:00","price":1489},{"date":"1397/05/15 20:20","price":1488},{"date":"1397/05/15 20:30","price":1480},{"date":"1397/05/15 20:50","price":1489},{"date":"1397/05/15 21:20","price":1485},{"date":"1397/05/15 21:30","price":1486}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398