کمترین: 
7.6
بیشترین: 
8.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.8
زمان: 
5/15 21:20
قیمت دینار عراق امروز 15 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 7.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":8},{"date":"1397/05/15 12:00","price":8.1},{"date":"1397/05/15 12:10","price":7.8},{"date":"1397/05/15 12:30","price":8},{"date":"1397/05/15 12:50","price":7.9},{"date":"1397/05/15 13:00","price":7.7},{"date":"1397/05/15 13:10","price":7.8},{"date":"1397/05/15 13:40","price":7.7},{"date":"1397/05/15 14:20","price":7.6},{"date":"1397/05/15 14:40","price":7.7},{"date":"1397/05/15 15:00","price":7.8},{"date":"1397/05/15 15:20","price":7.9},{"date":"1397/05/15 15:30","price":7.8},{"date":"1397/05/15 15:50","price":7.7},{"date":"1397/05/15 16:00","price":7.6},{"date":"1397/05/15 16:10","price":7.7},{"date":"1397/05/15 16:30","price":7.9},{"date":"1397/05/15 17:00","price":7.8},{"date":"1397/05/15 17:50","price":7.7},{"date":"1397/05/15 18:00","price":7.8},{"date":"1397/05/15 18:20","price":7.9},{"date":"1397/05/15 19:00","price":8},{"date":"1397/05/15 19:30","price":7.9},{"date":"1397/05/15 20:30","price":7.8},{"date":"1397/05/15 20:50","price":7.9},{"date":"1397/05/15 21:20","price":7.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398