کمترین: 
2552
بیشترین: 
2714
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2631
زمان: 
5/15 21:30
قیمت ریال قطر امروز 15 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 15 مرداد 1397 , 2631 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":2691},{"date":"1397/05/15 10:50","price":2692},{"date":"1397/05/15 11:10","price":2695},{"date":"1397/05/15 12:00","price":2714},{"date":"1397/05/15 12:10","price":2625},{"date":"1397/05/15 12:30","price":2678},{"date":"1397/05/15 12:50","price":2651},{"date":"1397/05/15 13:00","price":2610},{"date":"1397/05/15 13:10","price":2609},{"date":"1397/05/15 13:20","price":2629},{"date":"1397/05/15 13:40","price":2582},{"date":"1397/05/15 13:50","price":2572},{"date":"1397/05/15 14:10","price":2577},{"date":"1397/05/15 14:20","price":2552},{"date":"1397/05/15 14:40","price":2576},{"date":"1397/05/15 15:00","price":2600},{"date":"1397/05/15 15:20","price":2642},{"date":"1397/05/15 15:30","price":2613},{"date":"1397/05/15 15:50","price":2591},{"date":"1397/05/15 16:00","price":2561},{"date":"1397/05/15 16:10","price":2584},{"date":"1397/05/15 16:30","price":2640},{"date":"1397/05/15 17:00","price":2621},{"date":"1397/05/15 17:20","price":2613},{"date":"1397/05/15 17:30","price":2611},{"date":"1397/05/15 17:50","price":2595},{"date":"1397/05/15 18:00","price":2637},{"date":"1397/05/15 18:20","price":2660},{"date":"1397/05/15 18:30","price":2645},{"date":"1397/05/15 18:50","price":2661},{"date":"1397/05/15 19:00","price":2667},{"date":"1397/05/15 19:20","price":2682},{"date":"1397/05/15 19:30","price":2639},{"date":"1397/05/15 19:50","price":2651},{"date":"1397/05/15 20:00","price":2636},{"date":"1397/05/15 20:20","price":2634},{"date":"1397/05/15 20:30","price":2620},{"date":"1397/05/15 20:50","price":2635},{"date":"1397/05/15 21:20","price":2628},{"date":"1397/05/15 21:30","price":2631}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398