کمترین: 
2479
بیشترین: 
2629
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2557
زمان: 
5/15 21:30
قیمت ریال عربستان امروز 15 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 15 مرداد 1397 , 2557 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":2614},{"date":"1397/05/15 10:30","price":2616},{"date":"1397/05/15 11:00","price":2615},{"date":"1397/05/15 11:10","price":2618},{"date":"1397/05/15 11:20","price":2619},{"date":"1397/05/15 12:00","price":2629},{"date":"1397/05/15 12:10","price":2577},{"date":"1397/05/15 12:30","price":2602},{"date":"1397/05/15 12:50","price":2561},{"date":"1397/05/15 13:00","price":2536},{"date":"1397/05/15 13:10","price":2544},{"date":"1397/05/15 13:20","price":2550},{"date":"1397/05/15 13:40","price":2505},{"date":"1397/05/15 13:50","price":2499},{"date":"1397/05/15 14:10","price":2507},{"date":"1397/05/15 14:20","price":2479},{"date":"1397/05/15 14:40","price":2564},{"date":"1397/05/15 15:00","price":2523},{"date":"1397/05/15 15:20","price":2561},{"date":"1397/05/15 15:30","price":2539},{"date":"1397/05/15 15:50","price":2512},{"date":"1397/05/15 16:00","price":2489},{"date":"1397/05/15 16:10","price":2513},{"date":"1397/05/15 16:30","price":2551},{"date":"1397/05/15 17:00","price":2547},{"date":"1397/05/15 17:20","price":2541},{"date":"1397/05/15 17:30","price":2538},{"date":"1397/05/15 17:50","price":2522},{"date":"1397/05/15 18:00","price":2563},{"date":"1397/05/15 18:20","price":2578},{"date":"1397/05/15 18:30","price":2571},{"date":"1397/05/15 18:50","price":2586},{"date":"1397/05/15 19:00","price":2592},{"date":"1397/05/15 19:20","price":2598},{"date":"1397/05/15 19:30","price":2565},{"date":"1397/05/15 19:50","price":2576},{"date":"1397/05/15 20:00","price":2561},{"date":"1397/05/15 20:30","price":2546},{"date":"1397/05/15 20:50","price":2561},{"date":"1397/05/15 21:00","price":2554},{"date":"1397/05/15 21:20","price":2555},{"date":"1397/05/15 21:30","price":2557}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398