کمترین: 
1043
بیشترین: 
1106
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1073
زمان: 
5/15 21:30
قیمت کرون سوئد امروز 15 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 مرداد 1397 , 1073 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":1099},{"date":"1397/05/15 10:30","price":1100},{"date":"1397/05/15 11:10","price":1101},{"date":"1397/05/15 12:00","price":1106},{"date":"1397/05/15 12:10","price":1084},{"date":"1397/05/15 12:30","price":1094},{"date":"1397/05/15 12:50","price":1077},{"date":"1397/05/15 13:00","price":1066},{"date":"1397/05/15 13:10","price":1070},{"date":"1397/05/15 13:20","price":1072},{"date":"1397/05/15 13:40","price":1054},{"date":"1397/05/15 13:50","price":1051},{"date":"1397/05/15 14:10","price":1054},{"date":"1397/05/15 14:20","price":1043},{"date":"1397/05/15 14:40","price":1079},{"date":"1397/05/15 15:00","price":1061},{"date":"1397/05/15 15:20","price":1077},{"date":"1397/05/15 15:30","price":1066},{"date":"1397/05/15 15:50","price":1055},{"date":"1397/05/15 16:00","price":1045},{"date":"1397/05/15 16:10","price":1055},{"date":"1397/05/15 16:30","price":1069},{"date":"1397/05/15 17:20","price":1066},{"date":"1397/05/15 17:30","price":1065},{"date":"1397/05/15 17:50","price":1058},{"date":"1397/05/15 18:00","price":1075},{"date":"1397/05/15 18:20","price":1081},{"date":"1397/05/15 18:30","price":1079},{"date":"1397/05/15 18:50","price":1085},{"date":"1397/05/15 19:00","price":1087},{"date":"1397/05/15 19:20","price":1090},{"date":"1397/05/15 19:30","price":1076},{"date":"1397/05/15 19:50","price":1081},{"date":"1397/05/15 20:00","price":1075},{"date":"1397/05/15 20:30","price":1068},{"date":"1397/05/15 20:50","price":1075},{"date":"1397/05/15 21:00","price":1072},{"date":"1397/05/15 21:30","price":1073}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398