کمترین: 
7144
بیشترین: 
7596
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7367
زمان: 
5/15 21:30
قیمت دلار کانادا امروز 15 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 مرداد 1397 , 7367 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":7531},{"date":"1397/05/15 10:30","price":7532},{"date":"1397/05/15 10:50","price":7536},{"date":"1397/05/15 11:10","price":7541},{"date":"1397/05/15 11:20","price":7547},{"date":"1397/05/15 12:00","price":7596},{"date":"1397/05/15 12:10","price":7407},{"date":"1397/05/15 12:30","price":7498},{"date":"1397/05/15 12:50","price":7430},{"date":"1397/05/15 13:00","price":7274},{"date":"1397/05/15 13:10","price":7303},{"date":"1397/05/15 13:20","price":7358},{"date":"1397/05/15 13:40","price":7229},{"date":"1397/05/15 13:50","price":7199},{"date":"1397/05/15 14:10","price":7215},{"date":"1397/05/15 14:20","price":7144},{"date":"1397/05/15 14:40","price":7212},{"date":"1397/05/15 15:00","price":7364},{"date":"1397/05/15 15:20","price":7400},{"date":"1397/05/15 15:30","price":7316},{"date":"1397/05/15 15:50","price":7253},{"date":"1397/05/15 16:00","price":7167},{"date":"1397/05/15 16:10","price":7235},{"date":"1397/05/15 16:30","price":7381},{"date":"1397/05/15 17:00","price":7334},{"date":"1397/05/15 17:20","price":7308},{"date":"1397/05/15 17:30","price":7305},{"date":"1397/05/15 17:50","price":7260},{"date":"1397/05/15 18:00","price":7346},{"date":"1397/05/15 18:20","price":7444},{"date":"1397/05/15 18:30","price":7397},{"date":"1397/05/15 18:50","price":7441},{"date":"1397/05/15 19:00","price":7463},{"date":"1397/05/15 19:20","price":7503},{"date":"1397/05/15 19:30","price":7389},{"date":"1397/05/15 19:50","price":7425},{"date":"1397/05/15 20:00","price":7385},{"date":"1397/05/15 20:20","price":7381},{"date":"1397/05/15 20:30","price":7340},{"date":"1397/05/15 20:50","price":7387},{"date":"1397/05/15 21:20","price":7363},{"date":"1397/05/15 21:30","price":7367}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398