کمترین: 
1807
بیشترین: 
1933
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1852
زمان: 
5/15 21:30
قیمت لیر ترکیه امروز 15 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 1852 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":1922},{"date":"1397/05/15 10:30","price":1923},{"date":"1397/05/15 10:50","price":1924},{"date":"1397/05/15 11:00","price":1923},{"date":"1397/05/15 11:10","price":1925},{"date":"1397/05/15 11:20","price":1926},{"date":"1397/05/15 12:00","price":1933},{"date":"1397/05/15 12:10","price":1895},{"date":"1397/05/15 12:30","price":1913},{"date":"1397/05/15 12:50","price":1883},{"date":"1397/05/15 13:00","price":1864},{"date":"1397/05/15 13:10","price":1870},{"date":"1397/05/15 13:20","price":1875},{"date":"1397/05/15 13:40","price":1842},{"date":"1397/05/15 13:50","price":1837},{"date":"1397/05/15 14:10","price":1843},{"date":"1397/05/15 14:20","price":1823},{"date":"1397/05/15 14:40","price":1885},{"date":"1397/05/15 15:00","price":1855},{"date":"1397/05/15 15:20","price":1852},{"date":"1397/05/15 15:30","price":1836},{"date":"1397/05/15 15:50","price":1818},{"date":"1397/05/15 16:00","price":1807},{"date":"1397/05/15 16:10","price":1820},{"date":"1397/05/15 16:30","price":1850},{"date":"1397/05/15 17:00","price":1846},{"date":"1397/05/15 17:20","price":1843},{"date":"1397/05/15 17:30","price":1841},{"date":"1397/05/15 17:50","price":1827},{"date":"1397/05/15 18:00","price":1857},{"date":"1397/05/15 18:20","price":1866},{"date":"1397/05/15 18:30","price":1863},{"date":"1397/05/15 18:50","price":1870},{"date":"1397/05/15 19:20","price":1879},{"date":"1397/05/15 19:30","price":1859},{"date":"1397/05/15 19:50","price":1866},{"date":"1397/05/15 20:00","price":1856},{"date":"1397/05/15 20:20","price":1855},{"date":"1397/05/15 20:30","price":1844},{"date":"1397/05/15 20:50","price":1855},{"date":"1397/05/15 21:00","price":1850},{"date":"1397/05/15 21:20","price":1851},{"date":"1397/05/15 21:30","price":1852}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398