کمترین: 
2532
بیشترین: 
2692
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2610
زمان: 
5/15 21:30
قیمت درهم امارات امروز 15 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 2610 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 10:20","price":2669},{"date":"1397/05/15 10:50","price":2670},{"date":"1397/05/15 11:10","price":2672},{"date":"1397/05/15 11:20","price":2674},{"date":"1397/05/15 12:00","price":2692},{"date":"1397/05/15 12:10","price":2625},{"date":"1397/05/15 12:30","price":2657},{"date":"1397/05/15 12:50","price":2633},{"date":"1397/05/15 13:00","price":2578},{"date":"1397/05/15 13:10","price":2588},{"date":"1397/05/15 13:20","price":2607},{"date":"1397/05/15 13:40","price":2562},{"date":"1397/05/15 13:50","price":2551},{"date":"1397/05/15 14:10","price":2557},{"date":"1397/05/15 14:20","price":2532},{"date":"1397/05/15 14:40","price":2556},{"date":"1397/05/15 15:00","price":2609},{"date":"1397/05/15 15:20","price":2621},{"date":"1397/05/15 15:30","price":2592},{"date":"1397/05/15 15:50","price":2570},{"date":"1397/05/15 16:00","price":2541},{"date":"1397/05/15 16:10","price":2563},{"date":"1397/05/15 16:30","price":2618},{"date":"1397/05/15 17:00","price":2600},{"date":"1397/05/15 17:20","price":2592},{"date":"1397/05/15 17:30","price":2591},{"date":"1397/05/15 17:50","price":2575},{"date":"1397/05/15 18:00","price":2605},{"date":"1397/05/15 18:20","price":2639},{"date":"1397/05/15 18:30","price":2623},{"date":"1397/05/15 18:50","price":2640},{"date":"1397/05/15 19:00","price":2648},{"date":"1397/05/15 19:20","price":2661},{"date":"1397/05/15 19:30","price":2618},{"date":"1397/05/15 19:50","price":2630},{"date":"1397/05/15 20:00","price":2614},{"date":"1397/05/15 20:20","price":2613},{"date":"1397/05/15 20:30","price":2599},{"date":"1397/05/15 20:50","price":2614},{"date":"1397/05/15 21:20","price":2607},{"date":"1397/05/15 21:30","price":2610}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398