کمترین: 
11733.1
بیشترین: 
11733.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11733.1
زمان: 
5/15 09:50
قیمت دینار بحرین امروز 15 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 15 مرداد 1397 , 11733.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":11733.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398