کمترین: 
14554.7
بیشترین: 
14554.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14554.7
زمان: 
5/15 09:50
قیمت دینار کویت امروز 15 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 14554.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":14554.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398