کمترین: 
649.13
بیشترین: 
658.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
654.13
زمان: 
5/15 23:08
قیمت گازوئیل امروز 15 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 654.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 05:08","price":649.13},{"date":"1397/05/15 06:08","price":650.5},{"date":"1397/05/15 07:08","price":652.5},{"date":"1397/05/15 08:08","price":652.38},{"date":"1397/05/15 09:08","price":651.75},{"date":"1397/05/15 10:08","price":651.25},{"date":"1397/05/15 11:08","price":651.38},{"date":"1397/05/15 12:00","price":652.25},{"date":"1397/05/15 13:16","price":653.38},{"date":"1397/05/15 14:08","price":653.25},{"date":"1397/05/15 15:08","price":657.13},{"date":"1397/05/15 16:08","price":655.38},{"date":"1397/05/15 17:08","price":654.88},{"date":"1397/05/15 18:08","price":657.13},{"date":"1397/05/15 19:08","price":653.13},{"date":"1397/05/15 20:08","price":658.38},{"date":"1397/05/15 21:08","price":657.63},{"date":"1397/05/15 22:08","price":656.63},{"date":"1397/05/15 23:08","price":654.13}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398