کمترین: 
73.19
بیشترین: 
74.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.83
زمان: 
5/15 23:08
قیمت نفت برنت امروز 15 مرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 73.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 05:08","price":73.19},{"date":"1397/05/15 06:08","price":73.36},{"date":"1397/05/15 07:08","price":73.57},{"date":"1397/05/15 08:08","price":73.53},{"date":"1397/05/15 09:08","price":73.42},{"date":"1397/05/15 10:08","price":73.31},{"date":"1397/05/15 12:00","price":73.45},{"date":"1397/05/15 13:16","price":73.53},{"date":"1397/05/15 15:08","price":74.03},{"date":"1397/05/15 16:08","price":73.87},{"date":"1397/05/15 17:08","price":73.86},{"date":"1397/05/15 18:08","price":74.12},{"date":"1397/05/15 19:08","price":73.67},{"date":"1397/05/15 20:08","price":74.29},{"date":"1397/05/15 21:08","price":74.19},{"date":"1397/05/15 22:08","price":74.05},{"date":"1397/05/15 23:08","price":73.83}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398