کمترین: 
1211.62
بیشترین: 
1217.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1211.62
زمان: 
5/15 14:30
قیمت اونس طلا امروز 15 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 15 مرداد 1397 , 1211.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 04:30","price":1214.92},{"date":"1397/05/15 05:00","price":1214.24},{"date":"1397/05/15 05:30","price":1214.05},{"date":"1397/05/15 06:00","price":1215.03},{"date":"1397/05/15 06:30","price":1217.62},{"date":"1397/05/15 07:00","price":1217.22},{"date":"1397/05/15 07:30","price":1216.56},{"date":"1397/05/15 08:00","price":1216.26},{"date":"1397/05/15 08:30","price":1216.08},{"date":"1397/05/15 09:00","price":1215.44},{"date":"1397/05/15 09:30","price":1215.44},{"date":"1397/05/15 10:00","price":1215.24},{"date":"1397/05/15 10:30","price":1214.12},{"date":"1397/05/15 11:00","price":1213.08},{"date":"1397/05/15 12:00","price":1212.43},{"date":"1397/05/15 12:30","price":1211.80},{"date":"1397/05/15 13:00","price":1212.03},{"date":"1397/05/15 13:30","price":1212.96},{"date":"1397/05/15 14:00","price":1212.15},{"date":"1397/05/15 14:30","price":1211.62}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398