کمترین: 
2.833
بیشترین: 
2.856
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.856
زمان: 
5/15 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 15 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 2.856 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 03:08","price":2.849},{"date":"1397/05/15 05:08","price":2.853},{"date":"1397/05/15 06:08","price":2.851},{"date":"1397/05/15 07:08","price":2.852},{"date":"1397/05/15 08:08","price":2.851},{"date":"1397/05/15 09:08","price":2.849},{"date":"1397/05/15 10:08","price":2.847},{"date":"1397/05/15 11:08","price":2.844},{"date":"1397/05/15 12:00","price":2.838},{"date":"1397/05/15 13:16","price":2.841},{"date":"1397/05/15 15:08","price":2.84},{"date":"1397/05/15 16:08","price":2.833},{"date":"1397/05/15 18:08","price":2.845},{"date":"1397/05/15 19:08","price":2.846},{"date":"1397/05/15 20:08","price":2.849},{"date":"1397/05/15 21:08","price":2.856},{"date":"1397/05/15 22:08","price":2.851},{"date":"1397/05/15 23:08","price":2.856}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398