کمترین: 
2.0605
بیشترین: 
2.0796
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0635
زمان: 
5/15 23:08
قیمت بنزین امروز 15 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 15 مرداد 1397 , 2.0635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 03:08","price":2.0625},{"date":"1397/05/15 04:08","price":2.062},{"date":"1397/05/15 05:08","price":2.0615},{"date":"1397/05/15 06:08","price":2.0645},{"date":"1397/05/15 07:08","price":2.0695},{"date":"1397/05/15 08:08","price":2.0675},{"date":"1397/05/15 09:08","price":2.0657},{"date":"1397/05/15 10:08","price":2.0629},{"date":"1397/05/15 11:08","price":2.0605},{"date":"1397/05/15 12:00","price":2.0635},{"date":"1397/05/15 13:16","price":2.0671},{"date":"1397/05/15 14:08","price":2.065},{"date":"1397/05/15 15:08","price":2.0765},{"date":"1397/05/15 16:08","price":2.0755},{"date":"1397/05/15 17:08","price":2.07},{"date":"1397/05/15 18:08","price":2.0765},{"date":"1397/05/15 19:08","price":2.066},{"date":"1397/05/15 20:08","price":2.0796},{"date":"1397/05/15 21:08","price":2.0762},{"date":"1397/05/15 22:08","price":2.074},{"date":"1397/05/15 23:08","price":2.0635}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398