کمترین: 
2.1275
بیشترین: 
2.1573
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1413
زمان: 
5/15 23:08
قیمت نفت کوره امروز 15 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 2.1413 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 03:08","price":2.1285},{"date":"1397/05/15 04:08","price":2.1292},{"date":"1397/05/15 05:08","price":2.1275},{"date":"1397/05/15 06:08","price":2.1318},{"date":"1397/05/15 07:08","price":2.1384},{"date":"1397/05/15 08:08","price":2.1372},{"date":"1397/05/15 09:08","price":2.1353},{"date":"1397/05/15 10:08","price":2.1333},{"date":"1397/05/15 11:08","price":2.1326},{"date":"1397/05/15 12:00","price":2.1363},{"date":"1397/05/15 13:16","price":2.1389},{"date":"1397/05/15 14:08","price":2.1387},{"date":"1397/05/15 15:08","price":2.1508},{"date":"1397/05/15 16:08","price":2.1465},{"date":"1397/05/15 17:08","price":2.1444},{"date":"1397/05/15 18:08","price":2.1545},{"date":"1397/05/15 19:08","price":2.1385},{"date":"1397/05/15 20:08","price":2.1573},{"date":"1397/05/15 21:08","price":2.1537},{"date":"1397/05/15 22:08","price":2.1509},{"date":"1397/05/15 23:08","price":2.1413}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398