کمترین: 
68.56
بیشترین: 
69.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.02
زمان: 
5/15 23:08
قیمت نفت سبک امروز 15 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 15 مرداد 1397 , 69.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 03:08","price":68.58},{"date":"1397/05/15 04:08","price":68.61},{"date":"1397/05/15 05:08","price":68.56},{"date":"1397/05/15 06:08","price":68.62},{"date":"1397/05/15 07:08","price":68.81},{"date":"1397/05/15 08:08","price":68.78},{"date":"1397/05/15 09:08","price":68.75},{"date":"1397/05/15 10:08","price":68.72},{"date":"1397/05/15 11:08","price":68.66},{"date":"1397/05/15 12:00","price":68.78},{"date":"1397/05/15 13:16","price":68.92},{"date":"1397/05/15 14:08","price":68.83},{"date":"1397/05/15 15:08","price":69.52},{"date":"1397/05/15 16:08","price":69.39},{"date":"1397/05/15 17:08","price":69.31},{"date":"1397/05/15 18:08","price":69.5},{"date":"1397/05/15 19:08","price":69.2},{"date":"1397/05/15 20:08","price":69.83},{"date":"1397/05/15 21:08","price":69.77},{"date":"1397/05/15 22:08","price":69.5},{"date":"1397/05/15 23:08","price":69.02}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398