کمترین: 
1547900
بیشترین: 
1656100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1634100
زمان: 
5/14 17:55
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 14 مرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 1634100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 11:55","price":1607600},{"date":"1397/05/14 12:10","price":1605400},{"date":"1397/05/14 12:25","price":1592100},{"date":"1397/05/14 12:40","price":1547900},{"date":"1397/05/14 12:55","price":1559000},{"date":"1397/05/14 13:10","price":1556800},{"date":"1397/05/14 13:25","price":1587700},{"date":"1397/05/14 13:40","price":1592100},{"date":"1397/05/14 13:55","price":1576600},{"date":"1397/05/14 14:10","price":1587700},{"date":"1397/05/14 14:25","price":1614200},{"date":"1397/05/14 14:40","price":1656100},{"date":"1397/05/14 14:55","price":1634100},{"date":"1397/05/14 15:10","price":1651700},{"date":"1397/05/14 15:25","price":1627400},{"date":"1397/05/14 15:40","price":1614200},{"date":"1397/05/14 15:55","price":1607600},{"date":"1397/05/14 16:10","price":1609800},{"date":"1397/05/14 16:25","price":1607600},{"date":"1397/05/14 16:30","price":1638500},{"date":"1397/05/14 16:40","price":1629600},{"date":"1397/05/14 16:55","price":1640700},{"date":"1397/05/14 17:10","price":1634100},{"date":"1397/05/14 17:40","price":1629600},{"date":"1397/05/14 17:55","price":1634100}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398