کمترین: 
150
بیشترین: 
160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
155
زمان: 
5/14 20:30
قیمت روبل روسیه امروز 14 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 11:50","price":159},{"date":"1397/05/14 12:00","price":155},{"date":"1397/05/14 12:30","price":154},{"date":"1397/05/14 12:50","price":150},{"date":"1397/05/14 13:00","price":151},{"date":"1397/05/14 13:20","price":150},{"date":"1397/05/14 13:30","price":153},{"date":"1397/05/14 13:50","price":154},{"date":"1397/05/14 14:00","price":152},{"date":"1397/05/14 14:30","price":156},{"date":"1397/05/14 14:50","price":160},{"date":"1397/05/14 15:00","price":156},{"date":"1397/05/14 15:20","price":158},{"date":"1397/05/14 15:30","price":157},{"date":"1397/05/14 15:50","price":154},{"date":"1397/05/14 16:30","price":153},{"date":"1397/05/14 16:50","price":156},{"date":"1397/05/14 17:10","price":157},{"date":"1397/05/14 17:20","price":156},{"date":"1397/05/14 20:30","price":155}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398