کمترین: 
286
بیشترین: 
305
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
295
زمان: 
5/14 20:30
قیمت بات تایلند امروز 14 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 14 مرداد 1397 , 295 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 11:50","price":304},{"date":"1397/05/14 12:00","price":296},{"date":"1397/05/14 12:30","price":294},{"date":"1397/05/14 12:50","price":286},{"date":"1397/05/14 13:00","price":288},{"date":"1397/05/14 13:20","price":287},{"date":"1397/05/14 13:30","price":293},{"date":"1397/05/14 13:50","price":294},{"date":"1397/05/14 14:00","price":290},{"date":"1397/05/14 14:20","price":292},{"date":"1397/05/14 14:30","price":298},{"date":"1397/05/14 14:50","price":305},{"date":"1397/05/14 15:00","price":298},{"date":"1397/05/14 15:20","price":301},{"date":"1397/05/14 15:50","price":294},{"date":"1397/05/14 16:00","price":293},{"date":"1397/05/14 16:50","price":297},{"date":"1397/05/14 17:10","price":299},{"date":"1397/05/14 17:20","price":298},{"date":"1397/05/14 18:00","price":297},{"date":"1397/05/14 18:20","price":298},{"date":"1397/05/14 20:30","price":295}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399