کمترین: 
1210
بیشترین: 
1295
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1250
زمان: 
5/14 20:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 14 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 1250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 11:50","price":1288},{"date":"1397/05/14 12:00","price":1264},{"date":"1397/05/14 12:10","price":1255},{"date":"1397/05/14 12:30","price":1245},{"date":"1397/05/14 12:50","price":1210},{"date":"1397/05/14 13:00","price":1219},{"date":"1397/05/14 13:20","price":1217},{"date":"1397/05/14 13:30","price":1226},{"date":"1397/05/14 13:50","price":1241},{"date":"1397/05/14 14:00","price":1229},{"date":"1397/05/14 14:20","price":1232},{"date":"1397/05/14 14:30","price":1257},{"date":"1397/05/14 14:50","price":1295},{"date":"1397/05/14 15:00","price":1274},{"date":"1397/05/14 15:20","price":1257},{"date":"1397/05/14 15:30","price":1277},{"date":"1397/05/14 15:50","price":1248},{"date":"1397/05/14 16:00","price":1245},{"date":"1397/05/14 16:10","price":1243},{"date":"1397/05/14 16:30","price":1235},{"date":"1397/05/14 16:50","price":1258},{"date":"1397/05/14 17:10","price":1267},{"date":"1397/05/14 17:20","price":1264},{"date":"1397/05/14 17:30","price":1262},{"date":"1397/05/14 17:50","price":1260},{"date":"1397/05/14 18:20","price":1262},{"date":"1397/05/14 20:30","price":1250}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398