کمترین: 
77
بیشترین: 
82
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
79
زمان: 
5/14 20:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 14 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 14 مرداد 1397 , 79 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 11:50","price":81},{"date":"1397/05/14 12:00","price":80},{"date":"1397/05/14 12:10","price":79},{"date":"1397/05/14 12:50","price":77},{"date":"1397/05/14 13:30","price":78},{"date":"1397/05/14 13:50","price":79},{"date":"1397/05/14 14:00","price":78},{"date":"1397/05/14 14:30","price":79},{"date":"1397/05/14 14:50","price":82},{"date":"1397/05/14 15:00","price":81},{"date":"1397/05/14 15:20","price":79},{"date":"1397/05/14 15:30","price":81},{"date":"1397/05/14 15:50","price":78},{"date":"1397/05/14 16:00","price":79},{"date":"1397/05/14 16:30","price":78},{"date":"1397/05/14 16:50","price":80},{"date":"1397/05/14 20:30","price":79}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399