کمترین: 
1151
بیشترین: 
1232
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1189
زمان: 
5/14 20:30
قیمت کرون نروژ امروز 14 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 1189 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 11:50","price":1226},{"date":"1397/05/14 12:00","price":1202},{"date":"1397/05/14 12:10","price":1194},{"date":"1397/05/14 12:30","price":1184},{"date":"1397/05/14 12:50","price":1151},{"date":"1397/05/14 13:00","price":1159},{"date":"1397/05/14 13:20","price":1158},{"date":"1397/05/14 13:30","price":1166},{"date":"1397/05/14 13:50","price":1181},{"date":"1397/05/14 14:00","price":1169},{"date":"1397/05/14 14:20","price":1172},{"date":"1397/05/14 14:30","price":1195},{"date":"1397/05/14 14:50","price":1232},{"date":"1397/05/14 15:00","price":1212},{"date":"1397/05/14 15:20","price":1196},{"date":"1397/05/14 15:30","price":1215},{"date":"1397/05/14 15:50","price":1187},{"date":"1397/05/14 16:00","price":1184},{"date":"1397/05/14 16:10","price":1183},{"date":"1397/05/14 16:30","price":1174},{"date":"1397/05/14 16:50","price":1197},{"date":"1397/05/14 17:10","price":1205},{"date":"1397/05/14 17:20","price":1202},{"date":"1397/05/14 17:30","price":1200},{"date":"1397/05/14 17:50","price":1199},{"date":"1397/05/14 18:20","price":1200},{"date":"1397/05/14 20:30","price":1189}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398