کمترین: 
1475
بیشترین: 
1578
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1524
زمان: 
5/14 20:30
قیمت کرون دانمارک امروز 14 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 1524 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 11:50","price":1571},{"date":"1397/05/14 12:00","price":1540},{"date":"1397/05/14 12:10","price":1530},{"date":"1397/05/14 12:30","price":1517},{"date":"1397/05/14 12:50","price":1475},{"date":"1397/05/14 13:00","price":1486},{"date":"1397/05/14 13:20","price":1484},{"date":"1397/05/14 13:30","price":1494},{"date":"1397/05/14 13:50","price":1513},{"date":"1397/05/14 14:00","price":1498},{"date":"1397/05/14 14:20","price":1502},{"date":"1397/05/14 14:30","price":1532},{"date":"1397/05/14 14:50","price":1578},{"date":"1397/05/14 15:00","price":1553},{"date":"1397/05/14 15:20","price":1532},{"date":"1397/05/14 15:30","price":1557},{"date":"1397/05/14 15:50","price":1522},{"date":"1397/05/14 16:00","price":1517},{"date":"1397/05/14 16:10","price":1515},{"date":"1397/05/14 16:30","price":1505},{"date":"1397/05/14 16:50","price":1534},{"date":"1397/05/14 17:10","price":1544},{"date":"1397/05/14 17:20","price":1540},{"date":"1397/05/14 17:30","price":1538},{"date":"1397/05/14 17:50","price":1536},{"date":"1397/05/14 18:20","price":1538},{"date":"1397/05/14 20:30","price":1524}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398