کمترین: 
1198100
بیشترین: 
1282300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1238000
زمان: 
5/14 20:25
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 14 مرداد 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 1238000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 11:40","price":1276000},{"date":"1397/05/14 11:55","price":1244400},{"date":"1397/05/14 12:10","price":1242700},{"date":"1397/05/14 12:25","price":1232400},{"date":"1397/05/14 12:40","price":1198100},{"date":"1397/05/14 12:55","price":1206600},{"date":"1397/05/14 13:10","price":1204900},{"date":"1397/05/14 13:25","price":1228900},{"date":"1397/05/14 13:40","price":1232400},{"date":"1397/05/14 13:55","price":1220400},{"date":"1397/05/14 14:10","price":1228900},{"date":"1397/05/14 14:25","price":1249600},{"date":"1397/05/14 14:40","price":1282300},{"date":"1397/05/14 14:55","price":1249600},{"date":"1397/05/14 15:10","price":1263100},{"date":"1397/05/14 15:25","price":1244500},{"date":"1397/05/14 15:40","price":1234300},{"date":"1397/05/14 15:55","price":1229300},{"date":"1397/05/14 16:10","price":1230900},{"date":"1397/05/14 16:25","price":1229300},{"date":"1397/05/14 16:30","price":1253000},{"date":"1397/05/14 16:40","price":1246100},{"date":"1397/05/14 16:55","price":1254600},{"date":"1397/05/14 17:10","price":1249600},{"date":"1397/05/14 17:40","price":1246100},{"date":"1397/05/14 17:55","price":1249600},{"date":"1397/05/14 20:25","price":1238000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398