کمترین: 
1204400
بیشترین: 
1288600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1244400
زمان: 
5/14 20:25
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 14 مرداد 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 1244400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 11:40","price":1282400},{"date":"1397/05/14 11:55","price":1250700},{"date":"1397/05/14 12:10","price":1249000},{"date":"1397/05/14 12:25","price":1238800},{"date":"1397/05/14 12:40","price":1204400},{"date":"1397/05/14 12:55","price":1212900},{"date":"1397/05/14 13:10","price":1211300},{"date":"1397/05/14 13:25","price":1235200},{"date":"1397/05/14 13:40","price":1238800},{"date":"1397/05/14 13:55","price":1226700},{"date":"1397/05/14 14:10","price":1235200},{"date":"1397/05/14 14:25","price":1255900},{"date":"1397/05/14 14:40","price":1288600},{"date":"1397/05/14 14:55","price":1255900},{"date":"1397/05/14 15:10","price":1269500},{"date":"1397/05/14 15:25","price":1250800},{"date":"1397/05/14 15:40","price":1240700},{"date":"1397/05/14 15:55","price":1235600},{"date":"1397/05/14 16:10","price":1237300},{"date":"1397/05/14 16:25","price":1235600},{"date":"1397/05/14 16:30","price":1259300},{"date":"1397/05/14 16:40","price":1252500},{"date":"1397/05/14 16:55","price":1261000},{"date":"1397/05/14 17:10","price":1255900},{"date":"1397/05/14 17:40","price":1252500},{"date":"1397/05/14 17:55","price":1255900},{"date":"1397/05/14 20:25","price":1244400}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398