کمترین: 
3519000
بیشترین: 
3749000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3670000
زمان: 
5/14 20:36
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 14 مرداد 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 3670000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 11:36","price":3696000},{"date":"1397/05/14 11:54","price":3689000},{"date":"1397/05/14 12:06","price":3629000},{"date":"1397/05/14 12:24","price":3609000},{"date":"1397/05/14 12:36","price":3539000},{"date":"1397/05/14 12:54","price":3529000},{"date":"1397/05/14 13:06","price":3519000},{"date":"1397/05/14 13:24","price":3569000},{"date":"1397/05/14 13:36","price":3599000},{"date":"1397/05/14 13:54","price":3569000},{"date":"1397/05/14 14:06","price":3589000},{"date":"1397/05/14 14:24","price":3659000},{"date":"1397/05/14 14:36","price":3749000},{"date":"1397/05/14 14:54","price":3679000},{"date":"1397/05/14 15:06","price":3739000},{"date":"1397/05/14 15:24","price":3689000},{"date":"1397/05/14 15:36","price":3639000},{"date":"1397/05/14 16:30","price":3739000},{"date":"1397/05/14 16:36","price":3689000},{"date":"1397/05/14 16:54","price":3699000},{"date":"1397/05/14 17:00","price":3709000},{"date":"1397/05/14 17:06","price":3699000},{"date":"1397/05/14 17:36","price":3689000},{"date":"1397/05/14 17:54","price":3699000},{"date":"1397/05/14 20:36","price":3670000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398