کمترین: 
3518000
بیشترین: 
3745000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3665000
زمان: 
5/14 20:36
قیمت سکه امامی امروز 14 مرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 3665000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 11:36","price":3690000},{"date":"1397/05/14 11:54","price":3685000},{"date":"1397/05/14 12:06","price":3628000},{"date":"1397/05/14 12:24","price":3605000},{"date":"1397/05/14 12:36","price":3533000},{"date":"1397/05/14 12:54","price":3523000},{"date":"1397/05/14 13:06","price":3518000},{"date":"1397/05/14 13:24","price":3568000},{"date":"1397/05/14 13:36","price":3590000},{"date":"1397/05/14 13:54","price":3560000},{"date":"1397/05/14 14:06","price":3583000},{"date":"1397/05/14 14:24","price":3650000},{"date":"1397/05/14 14:36","price":3745000},{"date":"1397/05/14 14:54","price":3670000},{"date":"1397/05/14 15:06","price":3735000},{"date":"1397/05/14 15:24","price":3680000},{"date":"1397/05/14 15:36","price":3638000},{"date":"1397/05/14 16:24","price":3635000},{"date":"1397/05/14 16:30","price":3733000},{"date":"1397/05/14 16:36","price":3688000},{"date":"1397/05/14 16:54","price":3695000},{"date":"1397/05/14 17:00","price":3705000},{"date":"1397/05/14 17:06","price":3698000},{"date":"1397/05/14 17:24","price":3695000},{"date":"1397/05/14 17:36","price":3688000},{"date":"1397/05/14 17:54","price":3695000},{"date":"1397/05/14 20:36","price":3665000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398