کمترین: 
5556
بیشترین: 
5945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5740
زمان: 
5/14 20:30
قیمت منات آذربایجان امروز 14 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 14 مرداد 1397 , 5740 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":5934},{"date":"1397/05/14 11:50","price":5916},{"date":"1397/05/14 12:00","price":5770},{"date":"1397/05/14 12:10","price":5762},{"date":"1397/05/14 12:30","price":5715},{"date":"1397/05/14 12:50","price":5556},{"date":"1397/05/14 13:00","price":5595},{"date":"1397/05/14 13:20","price":5588},{"date":"1397/05/14 13:30","price":5698},{"date":"1397/05/14 13:50","price":5715},{"date":"1397/05/14 14:00","price":5651},{"date":"1397/05/14 14:20","price":5698},{"date":"1397/05/14 14:30","price":5794},{"date":"1397/05/14 14:50","price":5945},{"date":"1397/05/14 15:00","price":5794},{"date":"1397/05/14 15:20","price":5856},{"date":"1397/05/14 15:30","price":5849},{"date":"1397/05/14 15:50","price":5723},{"date":"1397/05/14 16:00","price":5700},{"date":"1397/05/14 16:10","price":5708},{"date":"1397/05/14 16:30","price":5700},{"date":"1397/05/14 16:50","price":5778},{"date":"1397/05/14 17:10","price":5817},{"date":"1397/05/14 17:20","price":5794},{"date":"1397/05/14 18:00","price":5786},{"date":"1397/05/14 18:20","price":5794},{"date":"1397/05/14 20:30","price":5740}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398