کمترین: 
2328
بیشترین: 
2491
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2406
زمان: 
5/14 20:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 14 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 2406 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":2487},{"date":"1397/05/14 11:50","price":2479},{"date":"1397/05/14 12:00","price":2431},{"date":"1397/05/14 12:10","price":2415},{"date":"1397/05/14 12:30","price":2395},{"date":"1397/05/14 12:50","price":2328},{"date":"1397/05/14 13:00","price":2345},{"date":"1397/05/14 13:20","price":2342},{"date":"1397/05/14 13:30","price":2358},{"date":"1397/05/14 13:50","price":2388},{"date":"1397/05/14 14:00","price":2365},{"date":"1397/05/14 14:20","price":2372},{"date":"1397/05/14 14:30","price":2418},{"date":"1397/05/14 14:50","price":2491},{"date":"1397/05/14 15:00","price":2451},{"date":"1397/05/14 15:20","price":2418},{"date":"1397/05/14 15:30","price":2458},{"date":"1397/05/14 15:50","price":2402},{"date":"1397/05/14 16:00","price":2395},{"date":"1397/05/14 16:10","price":2392},{"date":"1397/05/14 16:30","price":2375},{"date":"1397/05/14 16:50","price":2421},{"date":"1397/05/14 17:10","price":2438},{"date":"1397/05/14 17:20","price":2431},{"date":"1397/05/14 17:30","price":2428},{"date":"1397/05/14 17:50","price":2425},{"date":"1397/05/14 18:20","price":2428},{"date":"1397/05/14 20:30","price":2406}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398