کمترین: 
6955
بیشترین: 
7441
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7186
زمان: 
5/14 20:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 14 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 14 مرداد 1397 , 7186 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":7428},{"date":"1397/05/14 11:50","price":7405},{"date":"1397/05/14 12:00","price":7262},{"date":"1397/05/14 12:10","price":7213},{"date":"1397/05/14 12:30","price":7153},{"date":"1397/05/14 12:50","price":6955},{"date":"1397/05/14 13:00","price":7004},{"date":"1397/05/14 13:20","price":6994},{"date":"1397/05/14 13:30","price":7044},{"date":"1397/05/14 13:50","price":7133},{"date":"1397/05/14 14:00","price":7064},{"date":"1397/05/14 14:20","price":7084},{"date":"1397/05/14 14:30","price":7222},{"date":"1397/05/14 14:50","price":7441},{"date":"1397/05/14 15:00","price":7321},{"date":"1397/05/14 15:20","price":7223},{"date":"1397/05/14 15:30","price":7321},{"date":"1397/05/14 15:50","price":7174},{"date":"1397/05/14 16:00","price":7154},{"date":"1397/05/14 16:10","price":7145},{"date":"1397/05/14 16:30","price":7096},{"date":"1397/05/14 16:50","price":7232},{"date":"1397/05/14 17:10","price":7281},{"date":"1397/05/14 17:20","price":7262},{"date":"1397/05/14 17:30","price":7252},{"date":"1397/05/14 17:50","price":7243},{"date":"1397/05/14 18:20","price":7252},{"date":"1397/05/14 20:30","price":7186}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398